Valentine’s special, activities for children

Valentine’s special

Activities for children

Hearts production

 

 

In this post, we would like to introduce you to some fun activities with your kids, which can also inspire you to create a Valentine’s surprise for your closest ones. Activities are simple, designed for the smallest children.
Creative activities for Valentine’s Day can be easily found but we are bringing you undemanding activities for the smallest children.
Let’s enjoy our Valentine’s Special, activities for children – hearts production.

 

 

Valentínsky špeciál

Aktivity pre najmenšie deti

Výroba srdiečok

V tomto príspevku, by sme Vám chceli predstaviť zopár zábavných aktivít s Vašimi detičkami, ktoré Vás možno inšpirujú aj k tvorbe Valentínskeho prekvapenia pre svojich najbližších. Aktivity sú jednoduché, určené pre najmenšie deti.

Tvorivých aktivít na Valentínsku tematiku nájdete neúrekom, my Vám však v tomto príspevku prinášame nenáročné činnosti pre najmenšie deti.

Nech sa páči, náš Valentínsky špeciál, aktivity pre najmenšie deti – výroba srdiečok.

 

 

1. Painted hearts

To prepare a painted heart, we first prepare a heart shape template. Cut out a heart from hard paper. We used an A4 format. The template is reusable, of course. Try to cut out the center of the heart; we will use it for the next activity!
Prepare a second hard paper on which we put our cut out template. Stick these two ha

rd papers to the desk with adhesive tape to prevent paper from moving.
And now, the creative moments of our creative Vivien have come. She got a paintbrush and started to create.
The result is worth it, consider yourself.

1.Maľované srdce

Na prípravu maľovaného srdca si najprv pripravíme šablónu v tvare srdca. Na tvrdý výkres si vystrihneme srdce. My sme si vystrihli na celú šírku A4. Šablóna je opäť použiteľná. Snažte sa stred srdca pekne vystrihnúť, použijeme ho pri ďalšej aktivite.

Prichystáme si druhý výkres, na ktorý položíme našu vystrihnutú šablónu. Tieto dva výkresy prilepíme lepiacou páskou o stôl, aby sme zabránili pohybu papierov.

A teraz prišla tvorivá chvíľka našej kreatívnej Vivien. Dostala štetec s farbami  a pustila sa do tvorenia.

Výsledok stojí zato, veď posúďte sami.

 

 

 

2. Sprinkled hearts

If you have carefully cut out the heart in Activity # 1, we can also use the heart’s interior for this activity. If not, get a heart of about 15 cm in size. Carefully stick it with adhesive tape to a new clean hard paper. Don’t press too hard, the heart will be removed after painting. Once stuck, painting can begin. There are no limits for ideas, the child can apply the paint to the painting by sprinkling, dotting or even painting.
When finished, let the hard paper dry out and remove the heart.

 

2.Fŕkané srdce

Ak ste si opatrne vystrihli z výkresu srdce v aktivite č.1, tak vnútrajšok srdca vieme použiť aj v tejto aktivite. Ak nie, tak si vystihnete srdce vo veľkosti asi 15 cm. Opatrne ho nalepíme lepiacou páskou na nový čistý výkres. Nepritláčame, srdce budeme po maľovaní odliepať. Keď ho máme prilepený, môže sa začať maľovanie. Nápadom sa medze nekladú, dieťa môže na výkres farbu nanášať fŕkaním, bodkovaním, alebo aj maľovaním.

Po dokončení činnosti necháme výkres zaschnúť a odstránime prilepené srdiečko.

 

 

3. Glued hearts

First, cut out from color paper about 5 cm hearts. We’ll cut about 30 pieces. Then we prepare the hard paper template. This template is a bit more complicated than the two previous. We need to draw about 15 cm and 12 cm of heart on one hard paper. Cut out the 3 cm difference between the hearts. Then attach the template along with the new hard paper using the adhesive tape to the desk so that the drawing won’t move. Creative Vivien came into action, and glued the cut-out hearts onto the paper. Once finished just remove the template.

3.Lepené srdiečka

Najskôr si vystrihneme z  farebného papiera srdiečka cca 5 cm. Vystrihneme si asi 30 kusov. Potom si pripravíme z výkresu šablónu. Táto šablóna je troška komplikovanejšia ako dve predchádzajúce. Musíme si na jeden výkres nakresliť asi  15 cm a 12 cm srdce. Ten 3 cm rozdiel medzi srdcami vystrihneme.  Potom šablónu spolu s novým výkresom upevníme pomocou lepiacej pásky  o stôl, aby sa nám výkres nehýbal. Kreatívna Vivien sa pustila do činnosti a nastrihané srdiečka nalepovala na papier. Po dokončení činnosti len odstránite šablónu.

 

4. Heart made of crepe paper

We put a heart template on the hard paper, which we prepared in advance. Then, creative Vivien put pieces of crepe paper on the hard paper, as she liked it. Crepe paper bleeds color in contact with water so we splashed water on it with a brush. It was immense fun. Leave the crepe paper dry on the hard paper, then remove it. Colors are blended together to create an interesting effect on the hard paper.

4.Srdce z krepového papiera

Na výkres sme si dali šablónu srdca, ktorú sme si vopred pripravili z vystrihnutého výkresu. Potom už kreatívna Vivien na výkres poukladala kúsky krepového papiera, tak ako sa to jej páčilo. Krepový papier pri kontakte s vodou dobre púšťa farbu. Pomocou štetca sme teda nanášali naň vodu. Bola to nesmierna zábava. Krepový papier necháme na výkrese vyschnúť. Po uschnutí odstránime z výkresu. Farby sa krásne zmiešajú a vytvoria zaujímavý efekt na výkres.

 

 

 

5. Heart of cardboard

Cut the heart out of ordinary cardboard. The size of the heart depends on you. We cut out a 10 cm heart. With a hot glue gun draw lines on the cardboard heart. Then wrap your heart in the foil and then you can color the heart with paint.

5.Srdce z kartónu

Z obyčajného kartónu si vystrihnete srdce. Veľkosť srdca závisí od Vás, aké sa Vám páči. My sme si vystrihli  10 cm veľké srdce. Tavnou pištoľou na kartónové srdce nakreslíte čiary. Potom srdce zabalíte do alobalu a následne môžete srdce vyfarbiť farbami.

 

6. Heart made of gypsum plaster

Prepare gypsum mass. Put the prepared gypsum into silicone heart-shaped forms. When they dry, in about a day, shell them out of the forms. If you want, you can decorate the top of the heart even before it dries. We used buttons and glitter powder.
After drying, you can still paint your heart with different colors. Let everything dry out.

6. Srdce zo sadry

Vypracuje si sadru na hmotu. Pripravenú sádru nalejeme do silikónových foriem v tvare srdca. Keď uschnú, asi o jeden deň, tak ich z formičky vyklopíme. Ak máte záujem, môžete ešte predtým ako sadra začne uschýnať ozdobiť vrch srdiečka. My sme si tam dali gombíky a glitrový prášok.

Srdiečko si môžte po zaschnutí ešte vymaľovať rôznymi farbami. Všetko necháme dostatočne vyschnúť.

 

7. Heart of modeling mass

Working with modeling mass is relatively simple. We used the modeling mass, which hardens in the air. Once the package is opened, remove only the amount we need from the mass. We chose about half a pack from a half kilo. Process the mass in our hands. Then straighten it with a common dough roller so it’s about 2 cm thick. Cut the heart with a cutter and make a hole in the top with a straw. Let the mass dry. Once the mass has dried out, the heart can be painted according to your imagination. Finally, we’ll tie a ribbon for hanging.

7. Srdce z modelovacej hmoty

Pracovanie s modelovacou hmotou je pomerne jednoduché. My sme použili modelovaciu hmotu, ktorá sama tvrdne na vzduchu. Po otvorení  balenia si vyberieme z hmoty len také množstvo, ktoré budeme potrebovať. My sme si z pol kilového balenia vybrali asi polovicu. Hmotu spracujeme v rukách. Potom ju vyvaľkáme normálnym valčekom na cesto. Na hrúbku asi cca 2 cm. Vykrajovačkou  si  vykrojíme srdiečka a slamkou urobíme dierku na vrchu. Hmota sa nechá voľne vysušiť na vzduchu. Po vyschnutí hmoty si srdiečka ľubovoľne namaľujeme podľa svojej fantázii. Na záver priviažeme stužku na zavesenie.

 

8. Paper heart

Very simple action and a lot of fun at the same time. Out of hard colored paper, we cut 4 different sizes of hearts. Glue them together.

8. Papierové srdce

Veľmi jednoduchá aktivita a pritom tak zábavná. Z tvrdého farebného papiera si vystrihneme 4 rôzne veľkosti srdiečok. Pomocou lepidla ich pospájame.

 

9. Heart of coffee beans

From the cardboard we cut the heart, about 10 cm large. Using glue, coffee beans are applied to the cardboard. The more glue, the better. Let it dry enough. Then, attach a piece of straight wood stick to the back of the heart. We’ll get a beautiful decoration, not just for Valentine’s Day.

 

9. Srdiečko z kávových zŕn

Z kartónu si vystrihneme srdce, asi 10 cm veľké. Pomocou lepidla sa na kartón nanášajú kávové zrná.  Čím viac lepidla, tým lepšie. Necháme dostatočne zaschnúť. Potom zozadu srdiečka pripevníme kúsok rovného drievka. Nádhernú, nielen Valentínsku výzdobu, máme hotovú.

 

10. Heart of handprints

I painted both hands of Creative Vivien and pressed them to the hard paper so they would create the combined thumbs in the shape of a heart. See photo.

10. Vyrobené srdiečko z odtlačkov rúk

Kreatívnej Vivien som namaľovala obidve ruky a odtlačila jej ich na výkres, tak aby vytvorili spojené palce tvar srdiečka.

Viď foto.

 

11. Hearts made of homemade modeling mass

Finally, we bring you a tip for creating your own modeling mass.
More on our site

www.creativevivien.com

11. Srdiečka z vyrobenej vlastnej modelovacej hmoty

A na záver Vám prinášame tip na vytvorenie si vlastnej modelovacej hmoty.

Viac na našej stránke

www.creativevivien.com

 

With these beautiful, colorful and imaginative hearts, you can make anybody happy, as Valentine is approaching.

Be inspired.

Create with pleasure.

 

S týmito krásnymi farebnými a nápaditými srdiečkami môžete niekoho potešiť, keďže už sa blíži ten Valentín.

Nechajte sa inšpirovať.

Príjemné tvorenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.