Spring special – Activities for youngest children

Spring special

Activities for youngest children

Spring is slowly approaching. It may not look like that outdoors, but the first spring day is here soon. For the spring are typical soft sun rays, unbelievable variety of colorful spring flowers, traditional Easter celebrations, songbirds, pleasant smells. We have prepared for you the first spring special and are looking forward to your reactions.
Spring is a season we like very much. Finally, this cold, cold weather recedes, and we can experience a very intense transformation of nature. The whole nature begins to wake up and changes into beautiful cheerful colors.
Activities are suitable for the youngest children, but of course these activities can be performed by older children as well. Get inspired!

Jarný špeciál

Aktivity pre najmenšie deti

Pomaly k nám prichádza jar. Síce to tak vonku ešte nevyzerá, ale čochvíľa tu bude prvý jarný deň. Pre jar  sú typické príjemné jemné slnečné lúče, neskutočné množstvo rôznych pestrofarebných jarných kvietkov, tradičný sviatok Veľká noc, štebotavé vtáčiky, príjemné vône. Pripravili sme si pre Vás nás prvý jarný špeciál. Tešíme sa na Vaše reakcie.

Jar je obdobie, ktoré máme veľmi radi. Konečne nám ustupuje to chladné, mrazivé počasie a môžeme pocítiť veľmi intenzívnu premenu prírody. Celá príroda sa začína prebúdzať a mení sa do krásnych veselých farieb.

Aktivity sú vhodné pre najmenšie detičky, ale samozrejme tieto činnosti môžu vykonávať aj staršie deti. Inšpirujte sa!

 

 

1. Making your own painted bowl

To make our own painted bowl we will use an A4 hard paper. We let the baby paint it with acrylic paint. After drying, we draw the shape of the flower in the paper. See the article at www.creativevivien.com for more. Subsequently, fold it and it can be used for various small items.

 

1. Výroba vlastnej maľovanej mištičky

Na výrobu vlastnej maľovanej mištičky použijeme výkres vo veľkosti A4. Ten dáme dieťatku vymaľovať akrylovými farbami. Po zaschnutí si na výkres načrtneme tvar kvetu. Viac nájdete v článku na našej stránke www.creativevivien.com. Následne sa mištička poskladá a dá sa použiť na rôzne drobnôstky.

 

 

2. Painted eggs

Traditional Easter customs include painted eggs. We certainly recommend you try this activity. It’s a very creative activity where fantasies are endless. You do not have to worry about painting and decorating real blown out eggs with kids. Of course, it happens that the eggs are dropped and break. More at www.creativevivien.com.

2. Maľované vajíčka

K tradičným veľkonočným zvykom patria maľované vajíčka.  Určite Vám odporúčame vyskúšať túto aktivitu. Je to veľmi kreatívna činnosť, kde sa fantázie medze nekladú. Netreba sa báť skúsiť s deťmi maľovať a ozdobovať skutočné vyfúknuté vajíčka. Samozrejme, že sa stane, že vajíčka spadnú a sa rozbijú. Viac na www.creativevivien.com.

3. Spring photo frame

We need a cardboard to prepare our own photo frame. From the cardboard, cut out about 1 cm wide frame sized 14 cm by 19 cm. We will use fresh spring colors for painting. We mostly use acrylic colors for our activities. Let the frame dry. Use spring flowers to decorate the frame. On a thinner cardboard, or a hard paper, we sketch and cut out flowers of different sizes. Paint them either the same colors as you used on the frame or choose a completely different shade. But do not forget to use cheerful colors. Let them dry too. Finally, glue these flowers to the frame. Then just insert a photo.

3. Jarný fotorámik

Na prípravu vlastného vyrobeného fotorámika potrebujeme kartón. Z kartóna si vystrihneme asi 1 cm hrubý rámik vo veľkosti 14 cm x 19 cm. Na vymaľovanie použijeme svieže jarné farby. My najčastejšie na aktivity používame akrylové farby. Rámik necháme dostatočne uschnúť. Ako výzdobu rámika použije jarné kvietky. Na tenší kartón, alebo výkres si načrtneme a vyrežeme kvietky rôznych veľkostí. Tie sa takisto vymaľujú, buď takými istými farbami ako ste použili na rámik, alebo zvolíte úplne iný odtieň. Ale nezabúdajte použiť veselšie farby. Necháme taktiež dostatočne vysušiť. Na záver tieto kvietky prilepíme na rámik. A už stačí vložiť fotografiu.

 

 

4. Carnival mask

Out of hard paper we cut out the mask. At the edge of the mask we cut out holes for the rubber band, which we fasten to the mask at the end of the activity. We decorated our mask with pom poms. We stuck those carefully onto the mask. Let it dry and put on the rubber band.

 

4. Karnevalová maska

Z tvrdého papiera si vystrihneme škrabošku. Na konce škrabošky si vystrihneme dierky na gumičku, ktorú na záver aktivity upevníme na škrabošku. Škrabošku sme si ozdobili pom pom guličkami. Tie sme dôsledne prilepovali na vystrihnutú škrabošku. Nechali sme ju dostatočne uschnúť a upevnili gumičku.

5. Painted bunny

Very simple, but fun activity is painting a bunny. A polystyrene bunny is required for this operation. Painting the bunny is very interesting and playful. We ended up paining more than one bunny. Creative Vivien asked for one more. During this activity we also found and learned body parts of the bunny – ears, eyes, paws. We recommend this very instructive activity.

5. Maľovaný zajko

Veľmi jednoduchou, ale zábavnou aktivitou je maľovanie zajka. Na túto činnosť je potrebný polystyrénový zajko. Maľovanie zajka je veľmi zaujímavé a hravé. Nám jeden zajko nestačil. Kreatívna Vivien si vypýtala ešte jedného na maľovanie. Pri tejto aktivite sme spoznávali aj časti tela zajka, kde má ušká, očká, labky. Odporúčame ako veľmi náučnú aktivitu.

 

 

6. Spring bag

Painting a spring bag was a top activity for us. We’ll need a pre-made plain white cotton sachet bag. Insert a cardboard the size of the bag so that the painting doesn’t get to the other side. We use paint for textiles.
Creative Vivien was so attracted to this it was difficult to stop. She was very fond of the color absorption which she thoroughly studied and then applied again.

6. Jarné vrecúško

Maľovanie jarného vrecúška bola pre nás top aktivita. Budeme potrebovať vopred pripravené obyčajné biele bavlnené vrecúško. Dovnútra vložíme kartón vo veľkosti vrecúška, aby nám maľovaná strana neprešla na druhú. Farbu použijeme na textil.

Táto aktivita kreatívnu Vivien, tak oslovila, že bolo ťažké ju ukončiť. Veľmi sa jej páčila tá savosť farieb, ktoré dôsledne skúmala a opäť nanášala.

7. Painted Bunny – Custom Template

To prepare a painted bunny we will need a template in the first place. We create one ourselves on a paper plate. First of all, we draw the bunny with a pencil and carefully cut it out of the plate.
We join this template to another clean plate and start painting. Of course we can reuse the template.
Just give the child paint and brush and let’s get into creation!
Finally, after the painting is completed, remove only the top template and the beautiful painted bunny is here.

 

 

7. Maľovaný zajac – vlastná šablóna

Na prípravu maľovaného zajaca budeme potrebovať v prvom rade šablónu. Tú si sami vytvoríme na papierový tanier. Najskôr si naň nakreslíme ceruzkou obrys zajaca a opatrne ho z taniera vystrihneme.

Takto vytvorenú šablónu spojíme s ďalším čistím tanierom a môže sa začať maľovať.  Šablónu vieme opäť  použiť.

Dieťaťu už dať len farby a štetec a hor sa do tvorenia!

Na záver sa po domaľovaní odstráni len vrchná šablóna a krásneho maľovaného zajka máme na svete.

 

8. Spring painting using paper cups

The spring-blossomed nature is a very good theme for creating with children. We will need paper cups that are used for confectionery. They can hold shape and paint well. We used 3 pieces, which creative Vivien painted nicely. When the paint dried, we glued the painted cupcakes onto green colored paper and finished with painting the stems and leaves. This activity is very fun and appealing.

8. Jarný maľovaný obraz s použitím papierových košíčkov

Rozkvitnutá príroda na jar je veľmi vhodnou témou pri tvorení s detičkami. Na prípravu budeme potrebovať  papierové košíčky, ktoré sa používajú na cukrovinky. Dobre držia tvar a aj farbu. My sme použili 3 ks, ktoré si kreatívna Vivien pekne vymaľovala. Keď farba zaschla, tak sme vymaľované košíčky poprilepovali na zelený farebný papier a dokreslili stonky a listy. Aktivita je veľmi zábavná a pútavá.

9. Painted spring flowers

The spring nature comes to life and, after a cold, cold winter, comes a time for bright colors. Beautiful flowers start to bloom. We painted our painted painting a little untraditional. This time we did not use a sponge or a brush, but a medium-sized artificial flower. In a bowl, prepare the paint that we want to apply to hard paper. Give the child an artificial flower in their hand, it can be grasped firmly by its stem, and let’s start creating. In the end, we can complete the spring flower with branches and leaves.

9. Maľované jarné kvietky

Jarná príroda ožíva a po studenej, chladnej zime prichádzajú na rad svieže farby. Začínajú kvitnúť krásne kvietky. Náš maľovaný obraz sme maľovali troška netradične.  Na maľovanie sme tentokrát nepoužili ani špongiu, ani štetec, ale umelý kvet strednej veľkosti. Do mištičky si prichystáme farbu, ktorú chceme aplikovať na tvrdý papier, výkres. Dieťatku dáme umelý kvet do ruky, vie ho pekne uchytiť za stonku a môže sa pustiť do tvorenia. Na záver môžeme jarný záhon dotvoriť domaľovaním lístkov a konárov.

10. Spring Wreaths

The production of wreaths is one of very creative activities that develop thinking. We used a rattan wreath which makes it easier to fix ornaments. Give the child enough material for decorating, spring colorful flowers, petals and a small rattan ring. Using glue, creative Vivien attached the flowers and leaves to the wreath. She also stuck some into the rattan. The advantage of this wreath is that the activities on it can be repeated several times, and the wreath isn’t damaged too much. It is reusable. The activity is very creative and the child can rework and transform the wreath to their liking.

10. Jarný veniec

Výroba venčekov patrí k veľmi kreatívnym činnostiam, ktoré rozvíjajú myslenie. Použili sme ratanový veniec, dá sa na ňom ľahšie uchytiť ozdoba. Dieťatku sme poskytli dostatok materiálu na výzdobu, jarné farebné kvietky, lístky a malý ratanový krúžok. Pomocou lepidla si upevňovala kreatívna Vivien na jarný veniec kvetinky a lístky. Niektoré zastrkovala do ratanového venca. Výhodou tohto venca je, že aktivity na ňom sa dajú viackrát opakovať a samotný veniec to veľmi nepoškodí. Je opätovne použiteľný. Činnosť je veľmi tvorivá a dieťa si môže znova prerábať a pretvárať veniec ako sa mu páči.

 

 

We wish you happy and colorful spring creations with your kids!

Prajeme Vám veselé a farebné jarné tvorenie s detičkami!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.